CZ - EN - DE

DOTAČNÍ TITULY

CESTI (Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu)

2013-2019 | 4 789 000,- Kč

Projekt CESTI se zaměřuje na technické inovace řešící nedostatky dnešní dopravní infrastruktury. Věnuje se silniční a kolejové infrastruktuře, včetně mostů a tunelů. Průřezově řeší environmentální hlediska, aspekty bezpečnosti a spolehlivosti konstrukcí a systémy efektivního hospodaření s infrastrukturou při uplatnění výkonových parametrů. Odpovídá na potřeby nákladově efektivní, materiálově a energeticky udržitelné, technicky trvanlivé, spolehlivé a trvale dostupné dopravní infrastruktury.

www.cesti.cz
S-CODE (Switch and Crossing Optimal Design and Evaluation)

2016-2019 | 5 000 000 €

Od konce roku 2016 je naše firma součástí mezinárodního týmu projektu S-CODE, jež je realizován v rámci organizace Shift2Rail a je financován evropským programem Horizon 2020. DT se na tomto projektu podílí společně s vedoucím projektu University of Birmingham a s dalšími sedmi partnery z České republiky, Velké Británie, Španělska a Rakouska. Projekt S-CODE má vyvinout, ověřit a integrovat nové koncepty pro výhybkové konstrukce na železnici, které povedou ke zvýšení kapacity, spolehlivosti a bezpečnosti při současném snížení investičních a provozních nákladů. Za naši společnost je do týmu zapojeno několik výzkumných a vývojových pracovníků, technologů a konstruktérů, kteří přispívají k vývoji revolučních výhybek s využitím poznatků z oblasti materiálů a komponentů, kinematických systémů a používaných snímačů pro monitorování stavu v provozu.

www.s-code.infoInovace ve společnosti DT - Výhybkárna a strojírna, a. s.

2018-2019

Název programu: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Název projektu: Inovace ve společnosti DT - Výhybkárna a strojírna, a. s.
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0008768

Tento projekt řeší problematiku výroby inovované srdcovky se zkráceným odlitkem monobloku – nové procesy výroby, v souvislosti s pořízením nových moderních technologií. Ty umožní efektivní výrobu se snížením energetické a materiálové náročnosti a budou šetrnější k životnímu prostředí.

1.etapa

Termín zahájení     01/2018

Objednání a instalace technologií – jeřáb a indukční ohřev pro rovnání svarů srdcovek. Zkušební provoz a následné zařazení do běžného provozu.

Termín ukončení    11/2018


2.etapa

Termín zahájení     02/2018

Objednání a instalace technologií – tryskací zařízení a pilovrtací stroj (+ nástroje). Stavební úpravy a další aktivity (bezpečnostní ohrazení a zastřešení), elektropřívody, zkušební provoz a následné zařazení do běžného provozu.

Termín ukončení    06/2019

 
3.etapa

Termín zahájení     01/2019

Objednání a instalace technologií – jeřáb, vyvážecí vozíky, kompresor, lámací stroj a manipulátor. Stavební úpravy, zkušební provoz a následné zařazení do běžného provozu.

Termín ukončení    12/2019

 

Ukončení projektu: 12/2019

http://www.oppik.cz


Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

2015-2019

Název programu: Operační program Zaměstnanost
Název projektu: Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II
Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a realizován Úřadem práce České republiky. Tento projekt se zabývá problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. Pro zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření činnosti musí zaměstnavatelé disponovat kvalifikovanou pracovní silou. Právě projekt POVEZ II se zabývá problémem nesouladu mezi dovednostmi a kvalifikačními předpoklady nabízenými a požadovanými, tedy nedostatečnou flexibilitou pracovní síly (včetně flexibility profesní).