CZ - EN - DE

DOTAČNÍ TITULY


Společný rozvoj lidského potenciálu členů ASOCIACE VZDĚLÁVÁNÍ

2021-2022 | 936 080,- Kč

Úspěšně jsme vstoupili do dotačního programu vzdělávání – Operační program Zaměstnanost, který zajišťuje EU z ESF, pod záštitou MPSV. Jedná se o operační program s názvem Společný rozvoj lidského potenciálu členů ASOCIACE VZDĚLÁVÁNÍ, registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010836.
Naše společnost získala finanční podporu téměř jeden milion korun pro vzdělávání 48 zaměstnanců v oblasti obecné IT a měkkých manažerských dovedností.


 

Výhybka 4.0 (TAČR, program Doprava 2020+)

2020-2024 | 19 524 235,- Kč

Cílem projektu je návrh inteligentního diagnostického systému pro železniční výhybky tak, aby byl schopen zachytit včas zhoršování technického stavu, případně poruchu na výhybce, a umožnil správci infrastruktury prediktivní údržbu. V rámci projektu proběhne vývoj, sestavení a odzkoušení hardwarového řešení, které bude dostatečně odolné pro několikaleté použití, modulární a bez vlivu na provoz a údržbu výhybek. Projekt se bude soustředit rovněž na vývoj inteligentních hodnotících algoritmů, které dokáží na základě dynamické odezvy na výhybce a železničním vozidle hodnotit stav konstrukce výhybky. Projekt by měl přispět k prodloužení životnosti konstrukce výhybky a redukci nákladů životního cyklu, zvýšení bezpečnosti a plynulosti železničního provozu.

https://www.tacr.cz/program/program-doprava-2020/


 
 

Výsledky projektu:


Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.

CESTI (Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu)

2013-2019 | 4 789 000,- Kč

Projekt CESTI se zaměřuje na technické inovace řešící nedostatky dnešní dopravní infrastruktury. Věnuje se silniční a kolejové infrastruktuře, včetně mostů a tunelů. Průřezově řeší environmentální hlediska, aspekty bezpečnosti a spolehlivosti konstrukcí a systémy efektivního hospodaření s infrastrukturou při uplatnění výkonových parametrů. Odpovídá na potřeby nákladově efektivní, materiálově a energeticky udržitelné, technicky trvanlivé, spolehlivé a trvale dostupné dopravní infrastruktury.

www.cesti.cz
S-CODE (Switch and Crossing Optimal Design and Evaluation)

2016-2019 | 5 000 000 €

Od konce roku 2016 je naše firma součástí mezinárodního týmu projektu S-CODE, jež je realizován v rámci organizace Shift2Rail a je financován evropským programem Horizon 2020. DT se na tomto projektu podílí společně s vedoucím projektu University of Birmingham a s dalšími sedmi partnery z České republiky, Velké Británie, Španělska a Rakouska. Projekt S-CODE má vyvinout, ověřit a integrovat nové koncepty pro výhybkové konstrukce na železnici, které povedou ke zvýšení kapacity, spolehlivosti a bezpečnosti při současném snížení investičních a provozních nákladů. Za naši společnost je do týmu zapojeno několik výzkumných a vývojových pracovníků, technologů a konstruktérů, kteří přispívají k vývoji revolučních výhybek s využitím poznatků z oblasti materiálů a komponentů, kinematických systémů a používaných snímačů pro monitorování stavu v provozu.

www.s-code.infoInovace ve společnosti DT - Výhybkárna a strojírna, a. s.

2018 – 2019

Název programu: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Název projektu: Inovace ve společnosti DT - Výhybkárna a strojírna, a. s.

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0008768

Cíl projektu: Inovace výrobního procesu srdcovky nového konstrukčního řešení se zkráceným odlitkem monobloku, za účelem posílení pozice firmy na stávajících trzích a rozšíření působení na nové trhy.

Tento projekt řešil problematiku výroby inovované srdcovky se zkráceným odlitkem monobloku – nové procesy výroby, v souvislosti s pořízením nových moderních technologií. Ty umožní efektivní výrobu se snížením energetické a materiálové náročnosti a budou šetrnější k životnímu prostředí.

1. etapa

Termín zahájení          01/2018

Objednání a instalace technologií – jeřáb a indukční ohřev pro rovnání svarů srdcovek. Zkušební provoz a následné zařazení do běžného provozu.

Termín ukončení         11/2018


2. etapa

Termín zahájení          02/2018

Objednání a instalace technologií – tryskací zařízení a pilovrtací stroj (+ nástroje). Zkušební provoz a následné zařazení do běžného provozu.

Termín ukončení         12/2019

 

Ukončení projektu:     12/2019

http://www.oppik.cz


Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

2015-2019

Název programu: Operační program Zaměstnanost
Název projektu: Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II
Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a realizován Úřadem práce České republiky. Tento projekt se zabývá problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. Pro zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření činnosti musí zaměstnavatelé disponovat kvalifikovanou pracovní silou. Právě projekt POVEZ II se zabývá problémem nesouladu mezi dovednostmi a kvalifikačními předpoklady nabízenými a požadovanými, tedy nedostatečnou flexibilitou pracovní síly (včetně flexibility profesní).