CZ - EN - DE

Vodovod a kanalizace

Společnost je provozovatelem vodovodu pro veřejnou potřebu v areálu společnosti dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění.

 

Informace povinně zveřejňované podle § 36 odst. 9 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění:

Název:                                                                Vodovod DT – Výhybkárna a strojírna, a.s.

Vlastník:                                                             DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. (dále jen „DT“)

Provozovatel:                                                    DT - Výhybkárna a strojírna, a.s.

Povolení k provozování vodovodu:                Vydal KÚ Olomouckého kraje, č.k. KUOK 118624/2018 ze dne 14.11.2018

Povolení k provozování kanalizace:               Vydal KÚ Olomouckého kraje, č.k. KUOK 40530/2021 ze dne 13.4.2021

IČME objektů:                                                   7108-733491-46962778-1/1, 7108-733491-46962778-2/1 7108-733491-46962778-3/1

Kontakt odborného zástupce:                        Ing. Martin Kožušník, 725565438, Kozusnik@dtvs.cz

Vodovod a kanalizace jsou situovány v průmyslovém areálu bývalých Hanáckých Železáren v katastrálním území Prostějov.

S ohledem na stavební uspořádání vodovodu a kanalizace a samotného areálu nepřipadá v úvahu připojení nových odběratelů.

Systém vodovodu:                                           samostatný

Systém kanalizace:                                           samostatná

Počet osob s trvalým pobytem:                     0

Počet zásobovaných zaměstnanců:              650

Počet osob připojených na stokovou síť:      650
(odvedeno do ČOV)         

Dodávaná voda:                                               bez úpravy,

Hygienizace:                                                     nakupovaným chlornanem sodným a přípravkem Gelphos L15

Ztráty v trubní síti:                                            neuvažují se s ohledem na uspořádání rozvodů

Typ kanalizace:                                                 jednotná

Technické požadavky na provedení vnitřních rozvodů vodovodu:
Stávající přípojky jsou provedené z plastu, nebo oceli, nové rozvody budou prováděny s plastových trubek, nebo pozinkovaných ocelových trubek s atesty pro použití na pitnou vodu.
Je zakázáno propojovat vodovodní potrubí s jinými zdroji vody.

Technické požadavky na provedení vnitřních rozvodů kanalizace:
Stávající přípojky jsou provedené z plastu, litiny, keramiky nebo betonu, nové přípojky budou prováděny z plastu.

Zakázané materiály pro realizaci rozvodů: olovo, azbest.

S ohledem na stavebně technické uspořádání areálu je za přípojku považována část potrubí mezi od vstupu do nemovitosti odběratele po vodoměr. Vodoměry jsou umístěny v temperovaných prostorách odběratele a zpřístupněny provozovateli vodovodu.

Množství dodávané pitné vody je zjišťováno vodoměry, množství odváděných odpadních vod je tam, kde to umožňují stavební podmínky měřeno měřícími zařízeními využívající Dopplerův jev, tam kde to nelze je množství odpadních vod rovno množství dodané pitné vody, ke které je dopočítáno množství srážkových vod dle přílohy č. 16 vyhlášky č. 428/2001 Sb. Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

Přerušení a omezení dodávek pitné vody, či odvádění odpadních vod bude s odběrateli projednáno v 30 denní předstihu a v případě potřeby bude tato činnost zajištěna náhradním způsobem (cisternami, čerpadly)

 

Informace o kvalitě pitné vody dle § 3a odst. 8 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví:


Tabulka výsledků rozboru

Ukazatel

Jednotka

Limit

Výsledek kráceného rozboru

Escherichia coli

KTJ/100ml

0

0

Koliformní nakterie

KTJ/100ml

0

0

Kultivivané mikroorganismy při 22°C

KTJ/ml

200

62

Kultivivané mikroorganismy při 36°C

KTJ/ml

40

12

Amonné ionty

mg/l

0,5

<0,204

Barva

mg/l Pt

20

<5,00

TOC

mg/l

5

<1,0

Dusičnany

mg/l

50 (80)

71,5

Dusitany

mg/l

0,5

<0,01

Chler volný

mg/l

0,3

0,2

ChuťPřijatelný

Konduktivita

mS/m

125

100

PachPřijatelný

pH


6 - 9,5

7,23

Zákal

ZF(n)

5

0,3

Železo

mg/l

0,2

< 0,005

Teplota vody

°C

8 - 12

17,3

Rozpuštěné látky 

mg/l

50 - 500

465Poslední rozbor dne 26.4.2024Ukazatel

Jednotka

Limit

Výsledek úplného rozboru

Intestinální enterokoky

KTJ/100ml

0

0

Escherichia coli

KTJ/100ml

0

0

Koliformní nakterie

KTJ/100ml

0

0

Mikroskopický obraz - abioseston

%

10

<1

Mikroskopický obraz - počet organismů

jedinci/ml

50

0

Mikroskopiský obraz - živé organismy

jedinci/ml

0

0

Kultivivané mikroorganismy při 22°C

KTJ/ml

200

0

Kultivivané mikroorganismy při 36°C

KTJ/ml

40

0

Amonné ionty

mg/l

0,5

<0,05

Antimon

µg/l

5

<1,00

Arsen

µg/l

10

<1,00

Barva

mg/l Pt

20

<5,00

Berylium

µg/l

2

<0,2

Bor

µg/l

1

0,084

Bromičitany

µg/l

10

<2,00

TOC

µg/l

5

<1,0

Dusičnany

mg/l

50 (80)

56,8

Dusitany

mg/l

0,5

<0,02

Fluoridy

mg/l

0,154

1,5

Hliník

mg/l

0,2

<0,01

Hořčík

mg/l

min.10

22

Chlor volný

mg/l

0,3

0,28

Chloridy

mg/l

100

64,2

Chlorečnany

µg/l

200

<50

Chloritany

µg/l

200

<50

Suma chloridů a chlorečnanů

µg/l

200

<50

Chrom

µg/l

50

<1

ChuťPřijatelný

Kadmium

µg/l

5

<0,5

Konduktivita

mS/m

125

102

Kyanidy celkové

mg/l

0,05

<0,01

Mangan

mg/l

0,05

<0,005

Měď

µg/l

1000

5,15

Nikl

µg/l

20

<2

Olovo

µg/l

10

<5

PachPřijatelný

Pesticidní látky celkem

µg/l

0,5

<0,045

pH


6,00 - 9,50

7,8

Polycyklické arom. uhlovodíky

µg/l

0,1

0

Rtuť

µg/l

1

<0,2

Selen

µg/l

10

<1

Sírany

mg/l

250

107

Sodík

mg/l

200

20,9

Stříbro

µg/l

50

<5

Uran

µg/l

15

6,25

Vápník

mg/l

min 30

104

Tvrdost

mmol/l

2 - 4

3,5

Zákal

ZF(n)

5

0,05

Železo

mg/l

0,2

< 0,005

Teplota vody

°C

8 - 12

18,7

Rozpuštěné látky (mírně mineralizovaná voda)

mg/l

50 - 500

860

1,2-dichlorethan

µg/l

3

<0,5

Benzen

µg/l

1

<0,25

Bromdichlormetan

µg/l


<0,25

Bromoform

µg/l


0,723

Dibromchlormetan

µg/l


0,281

Chloroform

µg/l

30

<0,25

Tetrachloretilen (PCE)

µg/l

10

1,47

Suma PCE a TCE

µg/l

10

1,47

Trichlorethen (TCE)

µg/l

10

<0,25

Trihalomethany

µg/l

100

1

Benzo(a)pyren

µg/l

0,01

<0,002

Triazinové herbicidy

µg/l

0,1

<0,00x*

Atrazin

µg/l

0.1

0,008

Atrazin-desethyl desisopropyl

µg/l

0,1

0,012

Atrazin-desethyl

µg/l

0,1

0,018

Ostatní pesticidní látky

µg/l


<0,00x*Poslední rozbor dne 12.10.2023

* hodnoty celé skupiny jsou pod hranicí měřitelnosti a zároveň řádově pod limitem.

Společnost sděluje, že obdržela dne 31. 5. 2022 od KHS Olomouc rozhodnutí o určení mírnějšího hygienického limitu pitné vody v ukazateli dusičnany, a to v hodnotě 80 mg/l.

Na základě zjištěných výskytů dusičnanů v pitné vodě, byl zpracován znalecký posudek pro hodnocení zdravotních rizik. Tento posudek byl zpracován soudním znalcem v oboru zdravotnictví.

Z výsledků znaleckého posudku vyplývá, že pitnou vodu nelze používat pro přípravu kojenecké stravy a nápojů a dále se doporučuje omezit její přímou konzumaci u těhotných a kojících žen a dětí do 7 let věku.

Dne 30.9.2019 bylo zpracováno hodnocení rizik dle metodiky SZÚ Praha.

Požadavky na kvalitu odváděných odpadních vod jsou dány platným kanalizačním řádem provozovatele kanalizace viz níže a jsou závazné pro všechny odběratele. Je zakázáno do kanalizace vypouštět odpady a chemické látky a látky závadné vodám.

 

Kalkulace vodného a stočného dle přílohy č. 16 vyhlášky č. 428/2001 Sb. Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.


S ohledem na uspořádání vodovodu a počet odběratelů, jsou technické podmínky připojení i podmínky reklamace součástí smlouvy mezi provozovatelem vodovodu a kanalizace a odběratelemKanalizační řád DT

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.