CZ - EN - DE

NAŠE VIZE, STRATEGIE a HODNOTY

Vize společnosti do roku 2020
Vytrvalým posilováním produkčních schopností, další internacionalizací podnikání a podstatným rozšířením aktivit na zahraničních trzích čelit očekávanému oslabování domácího trhu a nadále všestranně rozvíjet firmu ku prospěchu zákazníků, zaměstnanců, managementu a vlastníků.

Kodex společnosti

Naši lidé                                                
Garantujeme rozvoj profesionality a iniciativy v prostředí otevřené komunikace a sociálního porozumění a nabízíme jim spravedlivé odměňování v závislosti na jejich výsledcích a výsledcích společnosti.

Partneři                                                 
Budujeme dlouhodobé partnerské vztahy a důsledně plníme smluvní závazky. Náš úspěch je i úspěchem našich partnerů.

Výrobky                                                
Přesvědčujeme nejvyšší technickou úrovní firemního řešení, špičkovým dílenským provedením a servisem.

Majetek                                                
Rozumně pořizujeme a udržujeme, účelně využíváme a důsledně chráníme náš majetek. Posilujeme tím naše produkční schopnosti.

Okolní svět a životní prostředí     
Profesionálně se chováme k vnějšímu i vnitřnímu prostředí.

Závazek vedení                                  
Trvale rozvíjíme a zlepšujeme veškeré činnosti společnosti.

Hodnoty
Odvaha. Pozitivní myšlení a energie. Profesionalita. Iniciativa. Vytrvalost.

Antihodnoty

Zbabělost. Závist. Negativismus.

Globální strategie

Postavení na trhu
Posilujeme své postavení na trhu, systematicky pečujeme o zákazníka.

Finanční stabilita
Stabilizujeme hospodářský výsledek a užíváme ho ve prospěch investičního a technického rozvoje.

Růst produktivity
Zabezpečujeme růst produktivity práce a vážeme na něj hmotnou zainteresovanost.

Rozvoj produkčníchschopností a firemní kultury
Vývojem nových výrobků a technologií, vč. řešení funkční bezpečnosti, vhodnou investiční politikou a rozvojem know-how získáváme konkurenční výhody. Výrobkový výzkum a vývoj. Vývoj nových technologií. Investiční a akviziční procesy.

Rozvoj pracovníků
Vychováváme pracovníky k odpovědnosti, morálce a odbornosti, využíváme jejich potenciál. Odměňujeme je podle výkonnosti a zásluh, v závislosti na tvorbě zdrojů společnosti.

Jakost procesů a produktů
Trvale zlepšujeme veškeré procesy a produkty.

Environment
Navrhujeme, vyrábíme, zabezpečujeme montáž a servis všech výrobků v souladu s péčí o trvalé zlepšování životního prostředí ve společnosti i mimo areál společnosti ve všech oblastech životního prostředí, při vědomí povinnosti plnit požadavky právních předpisů a jiné požadavky, které jsme akceptovali. Řešíme rozvojové projekty pro zmírnění, resp. eliminaci, dopadů našich činností na životní prostředí.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je jednou z klíčových priorit při realizaci našich podnikatelských záměrů. V jejím rámci neustále zlepšujeme podmínky ve společnosti a plníme minimálně požadavky legislativy, popř. další, k nimž jsme se přihlásili. Vzdělávání zaměstnanců v této oblasti a posilování jejich zodpovědnosti za svoje zdraví a zdraví spolupracovníků považujeme za rozhodující předpoklad splnění závazku neustálého zlepšování.